Big Ben, London, SW1A 0AA
Mon – Sat 8:30 – 17:30

Verplichte elektronische facturatie tussen ondernemingen vanaf 01/01/2026

Vanaf 01/01/2026 dient elke onderneming (eenmanszaak en vennootschap) zijn factuur elektronisch/digitaal op te maken wanneer deze factureert aan een andere eenmanszaak of vennootschap.

Een elektronische of digitale factuur is GEEN Word of Excel document dat werd omgezet in een PDF.

De elektronische of digitale factuur dient opgemaakt te worden volgens een universele structuur, genaamd de Universal Business Language (UBL).  Die opbouw zorgt ervoor dat softewarepaketten wereldwijd deze factuur kunnen inlezen.

De elektronische of digitale facturen zullen tussen ondernemingen verstuurd worden op het Europese PEPPOL-netwerk.  Dit netwerk kan men aanzien als de digitale snelweg van de elektronische facturen waar iedere onderneming deel van uit maakt.

Als onderneming dient u dus een softwareleverancier te contacteren die deze facturen kan maken en die aangesloten is op het PEPPOL netwerk.  BillIT is een softwareleverancier die reeds deze type facturen kan opmaken.   Uiteraard zijn er nog andere leveranciers op de markt die reeds met deze technologie werken.

Bron: Minister Van Peteghem

Nieuw criterium voor tijdstip aangifte personenbelasting

Vanaf dit jaar worden de indieningstermijnen voor de aangifte personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium i.e. de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte.

Er wordt voortaan GEEN rekening meer gehouden met het feit of de aangifte al dan niet door een mandataris (lees uw boekhouder/accountant) wordt ingediend.

Een langere aangiftetermijn wordt toegekend voor de aangifte als ze één of meerdere van volgende inkomsten bevat en daardoor als complex wordt beschouwd:

 • winsten en/of baten
 • bezoldigingen bedrijfsleiders
 • bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
 • buitenlandse beroepsinkomsten

Samengevat: alle niet-zelfstandigen dienen voortaan uiterlijk tegen 30 juni 2023 hun papieren aangifte in te dienen ofwel uiterlijk tegen 15 juli 2023 via MyMinfin.

Dient u complexe inkomsten op te nemen in uw aangifte personenbelasting, dan heeft u tijd tot 18 oktober 2023 om uw aangifte personenbelasting in te dienen.

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/indieningstermijnen-aangiften-pb-2023

Aftrekbaarheid van brandstofkosten voor hybride bedrijfswagens daalt naar 50% voor nieuw aangekochte wagens vanaf 01/01/2023

Aftrekbaarheid van brandstofkosten voor hybride bedrijfswagens daalt naar 50% voor nieuw aangekochte wagens vanaf 01/01/2023.
Echter wie een bestelbon heeft getekend vóór deze datum kan blijven genieten van de 100% aftrek.

OPGELET:
Bij de op dat moment reeds bestelde, maar nog niet geleverde bedrijfswagens voor de bedrijfswagens die operationeel geleased of gehuurd worden en waarvan de economische eigendom dus niet overgedragen wordt, zal gekeken worden naar de datum waarop het lease- of huurcontract wordt afgesloten!

Nieuwe verplichte factuurvermelding “Verlegging van de heffing – werk in onroerende staat” vanaf 01.01.2023

Wat zijn werken in onroerende staat?

Onder werk in onroerende staat wordt begrepen: het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken, geheel of gedeeltelijk, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt. (art. 19, §2 W.BTW).

Deze volgende beroepen voeren deze type van werken uit: aannemer, schilder, loodgieter, behanger, ramenwasser, dakwerker, glaszetter, isoleerder, lasser, metselaar, parketvloerenlegger, plafond -en wandmonteur, stukadoor, tegelzetter, timmerman, voeger,…

Nieuwe verplichte vermelding op facturen vanaf 01.01.2023

Bij het uitschrijven van uw factuur NAAR EEN BTW BELASTINGPLICHTIGE KLANT waarbij er één van bovenvermelde prestaties zijn geleverd dient volgende tekst voortaan toegevoegd te worden:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Het doel van deze verwijzing is in het bijzonder de afnemer die geen periodieke btw-aangiften indient en die zijn aannemer niet in kennis heeft gesteld van zijn hoedanigheid, te informeren over de gevolgen ten aanzien van zijn persoonlijke aansprakelijkheid voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en boetes.

Voor verdere vragen, aarzel niet om ons te contacteren

Verbouwingswerken: attest 6% niet langer verplicht

Om het verlaagd tarief van 6% te kunnen toepassen bij renovatie- en verbouwingswerken aan een privéwoning dient de aannemer steeds een attest te laten tekenen door zijn klant.  De klant verklaart op dit attest dat de woning hoofdzakelijk voor privé-bewoning is en ouder dan 10 jaar.

Door de wet van 27 december 2021 is dit attest niet langer verplicht op voorwaarde dat de aannemer volgende vermelding maakt op zijn factuur:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:
(1) de werken verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minstens tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van de hierboven vermelde voorwaarden niet is voldaan dient de aannemer het normale btw-tarief van 21% toe te passen.
Indien de klant de factuur binnen een termijn van één maand de factuur niet betwist wordt de aannemer ontslagen van de aansprakelijkheid voor de toepassing van het verlaagd tarief van 6%.
Aannemers mogen evenwel nog steeds verder gebruik maken van de attesten tot 30 juni 2022.
Deze regelgeving staat los van de tijdelijke BTW verlaging op afbraak- en heropbouw werkzaamheden (welke van toepassing is tot en met 31.12.2022).

Belastingvermindering op laadpaal voor zelfstandige, vennootschap en particulier

Een belastingvermindering op laadpaal zowel voor zelfstandige, vennootschap en particulier want vanaf 2026 moeten bedrijfswagens elektrisch zijn om van 100% aftrekbaarheid te kunnen blijven genieten.  Voor wagens op fossiele brandstoffen is een traject voorzien waarbij de aftrek vanaf juli 2023 tot 2028 jaar na jaar  vermindert.  Bestaande contracten worden niet gewijzigd.

Om deze overgang zo goed als mogelijk te laten lopen steunt de overheid de installatie van een laadpaal bij uw bedrijf of bij u als particulier.

Zelfstandigen en vennootschappen

Voor zelfstandigen en vennootschappen is momenteel een laadpunt 100% aftrekbaar.  Vanaf 1 september 2021 wordt de aftrek verhoogd naar 200% en dit tot en met 31 december 2022.  Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 daal de aftrekbaarheid naar 150%.

Voorwaarden:

 • minstens een deel van de dag vrij toegankelijk zijn voor derden;
 • voorzien zijn van intelligente software (de laattijd en laadvermogen moet kunnen worden gestuurd door een energiebeheerssysteem)

De gedane investering kan worden afgeschreven ten belope van 200% als de investering gebeurt in de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2022; en ten belope van 150% als de investering gebeurt in de periode van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024.

Particulieren

Particulieren kunnen rekenen op een belastingvermindering van 45% met een maximum van 1.500 EUR per laadpaal voor een installatie tussen 1 september 2021 tot en met 31 december 2022.  Vanaf 2023 wordt het voordeel afgebouwd naar 30% en vervolgens naar 15% vanaf 2024.  Zowel huurders als eigenaars hebben recht op de belastingvermindering.

Voorwaarden:

 • in nieuwe staat worden verkregen;
 • het gaat om levering met plaatsing (een door de particulier aangekocht en zelf geplaatst laadstation komt niet in aanmerking);
 • de plaatsing moet gebeuren in de woning van de belastingplichtige (zijn woning op 1 januari van het aanslagjaar);
 • de belastingplichtige kan slechts 1x aanspraak maken op de vermindering;
 • het laadstation moet werken op groene stroom (zonnepanelen zijn niet nodig, een contract voor 100% groene stroom met de elektriciteitsmaatschappij is ook goed);
 • voorzien zijn van intelligente software (digitaal aansluitbaar op een beheerssysteem dat laattijd en laadvermogen kan sturen);
 • gekeurd zijn door een erkend keuringsmechanisme.

Voor verdere informatie kunt u steeds met ons contact opnemen.

Nieuwe BTW-regels voor E-Commerce vanaf 1 juli 2021

Nieuwe BTW-regels voor E-Commerce vanaf 1 juli 2021

Nieuwe BTW-regels voor E-Commerce (internet aankopen) vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 verdwijnt de btw-vrijstelling voor de invoer van goederen met een waarde van niet meer dan 22 euro.

Dat betekent dat je als consument voor ALLE goederen die je buiten de EU invoert (bvb. Amerika, China, Verenigd Koninkrijk, enz) BTW moet betalen als je ze online koopt.
Bijvoorbeeld alle aankopen van gekende websites zoals Aliexpress of Wish.

Alle informatie omtrent pakketten verzenden en ontvangen kan u terugvinden op de website van de FOD Financiën Douane & Accijnzen

Voor verdere informatie kunt u steeds met ons contact opnemen.

 

Dagvergoedingen voor bedrijfsleiders en werknemers

Dagvergoedingen binnen- en buitenlandse dienstreizen voor bedrijfsleiders/werknemers

Wanneer van toepassing?

Telkens er een beroepsverplaatsing is met een afwezigheid van minstens 6 uur en verder dan 25 km van zijn ‘standplaats’ .
Beroepsverplaatsing = bezoek klanten, leveranciers, prospectie, opleidingen. Hierbij wordt uitgesloten beroepsverplaatsingen naar vaste plaatsen van tewerkstelling.
Vaste plaatsen van tewerkstelling zijn plaatsen waar u meer dan 40 dagen per jaar komt. Deze dagen hoeven niet noodzakelijk op elkaar te volgen.

Voor wie bestemd?

Voor zelfstandige bedrijfsleiders (zaakvoerders, bestuurders) van vennootschappen en werknemers.  Niet voor zelfstandige eenmanszaak.

Hoeveel bedragen de vergoedingen?

Sinds 01.04.2020 geldt er een dagvergoeding van € 17,41 (voorheen € 17,06)
Indien u zo goed als dagelijks beroepsmatig de baan op moet, geldt er een maximumbedrag van € 278,56/maand (16 x € 17,41).

Wat dekken deze vergoedingen?

Maaltijden en dranken die worden aangekocht gedurende de zaken- of dienstreis.

Wat dekken deze vergoedingen niet?

Alle andere kosten (verplaatsingen, representatiekosten, …) dienen bewezen te worden

De verplaatsing mag geen aanleiding geven tot een maaltijd die door de werkgever/vennootschap of een derde wordt betaald
(Bijvoorbeeld een deelname aan seminarie waarbij de maaltijd inbegrepen is in de deelnameprijs, toegang tot een bedrijfsrestaurant van de werkgever of een derde, of een klant of leverancier die een maaltijd voorziet of indien u gaat eten tijdens de dienstreis en een restaurantbonnetje inbrengt in de boekhouding mag u dit niet combineren met een dagvergoeding)

Tevens mogen er geen andere voordelen worden toegekend om de maaltijdkosten te dekken, zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques. In dat geval moet de werkgeversbijdrage worden afgetrokken van het toegekende forfait.

Hoe bewijzen?

De echtheid van de verplaatsingen dient aangetoond te worden (agenda, afspraken met klanten, …).
Het is hierbij aangewezen om het begin en eind uur van uw verplaatsingen bij te houden.

Fiscaal regime van deze vergoedingen?

Voor uw vennootschap zijn deze 100% aftrekbaar. Voor uzelf zijn deze vergoedingen niet belastbaar.
Let op! Uw dagvergoeding zal door de fiscus toch belast worden als loon indien u meer dan € 17,41 (of € 278,56) opneemt, maar ook als uw verplaatsing geen zes uur duurt!

Werfbezoeken?

Werknemers/bedrijfsleiders in de bouwsector kunnen geen gebruik maken van een belastingvrije dagvergoedingen. Werven worden immers steeds als een plaats van tewerkstelling beschouwd, ook al komt u daar minder dan 40 dagen per jaar, aldus de rechter (Gent, 06.02.2018).

Dagvergoedingen in het buitenland

Het volledige bedrag van de dagvergoeding mag in aanmerking genomen worden voor elke volle dag afwezigheid, dit is een dag tussen 2 overnachtingen op dienstreis.
Voor de dagen van vertrek en terugkeer mag slechts de helft van de forfaitaire vergoeding als kost eigen aan de werkgever in aanmerking worden genomen.

Het volledige bedrag mag ook toegekend worden voor dienstreizen met vertrek en terugkeer binnen dezelfde dag met een afwezigheid van minstens 10 uren. Of dit het geval is moet gekeken worden naar de afwezigheid van de werknemer of bedrijfsleider van zijn vaste plaats van tewerkstelling (standplaats) tot het uur van terugkeer aldaar.

Indien men meer dan 30 dagen ononderbroken in het buitenland zit zijn er andere spelregels van toepassing.

 

Voor verdere informatie kunt u steeds met ons contact opnemen.

 

UPDATE 01/11/2020: Maatregelen voor zelfstandigen door Corona

Waarop kan ik beroep doen als zelfstandige omwille van (verplichte) sluiting door Corona?

Hieronder vindt u de maatregelen voor zelfstandigen die momenteel van toepassing zijn voor zelfstandigen die getroffen worden door Corona.
Deze pagina wordt ge-update van zodra wij over bijkomende informatie beschikken.

1. Volledig overbruggingsrecht

Voorwaarden:

Wanneer je als zelfstandige je activiteiten moet onderbreken omdat je

1/ Door de overheid wordt verplicht

ofwel

2/ Omdat je uw zaak sluit uit vrije wil (bvb. omdat er geen klanten meer komen of omdat te veel van je werknemers afwezig zijn)

In beide gevallen kan je rekenen op het overbruggingsrecht.  Bij verplichte sluiting heb je al recht op een uitkering na 1 dag onderbreking.  In het andere geval krijg je de uitkering nadat je 7 opeenvolgende dagen geen activiteiten uitoefent.

Café en restaurantuitbaters hebben een aparte regeling.  Deze kan u hier terugvinden.

Hoeveel bedraagt het overbruggingsrecht?

Je krijgt een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro als je een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds).

Van toepassing voor:

 • Je bent zelfstandige in hoofdberoep (eenmanszaak, werkend vennoot en bedrijfsleider) of als meewerkende partner.
 • Je bent zelfstandige in bijberoep, waarbij je minstens de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep (739,05 euro).
  Je moet jezelf dan wel al een gevestigde zelfstandige mogen noemen. Dat wil zeggen dat de bijdrage die je betaalt gebaseerd is op je inkomen van drie jaar geleden.
  Starters in bijberoep komen dus niet in aanmerking

EN

 • je bent door de overheid verplicht je zaak minstens 1 dag te sluiten.
 • je werkt in een andere sector, en je beslist je onderneming minstens 7 opeenvolgende dagen volledig te sluiten.
  Bijvoorbeeld omdat je te weinig klanten hebt, of omdat je zaak (grotendeels) afhangt van een sector die nog verplicht gesloten is.

Het overbruggingsrecht dient worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds bij wie u bent aangesloten.

2. Overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang

Vanaf september kunnen zelfstandigen in bepaalde gevallen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.

In welke situaties kan ik een uitkering aanvragen?

1/ Zelfstandigen die in quarantaine moeten en daardoor minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen hun activiteiten volledig onderbreken.

In deze situatie is een quarantaine-attest vereist. Dat attest staat op je eigen naam of op naam van iemand die op hetzelfde adres staat ingeschreven

2/ Zelfstandigen die instaan voor de zorg van hun kind(eren) door het sluiten van school, klas of kinderopvang en hierdoor minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen hun activiteiten volledige onderbreken.

Vereiste documenten die je moet toevoegen aan je aanvraag zijn:

 • Beslissing van de directie van de school of een beslissing van de kinderopvang.
 • Zorg je voor een kind dat ouder is dan 12 jaar? Dan is ook een specifieke motivering vereist waarom de ouder instaat voor zorg van kind.

Wanneer kom je niet in aanmerking?

 • Als je je zelfstandige activiteit thuis kunt verderzetten;
 • Als je omwille van niet-essentiële redenen bent afgereisd naar een gebied dat op het moment dat je vertrekt, is aangeduid als een rode zone.
 • Als je arbeidsongeschikt bent en recht hebt op een ziekte-uitkering. Een uitkering van het ziekenfonds heeft altijd voorrang op deze uitkering, ook al zou het bedrag van de ziekte-uitkering lager zijn.

Van toepassing voor: 

Elke zelfstandige die de afgelopen 4 kwartalen aangesloten is als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner en tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief bijdragen betaalde als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend partner.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Deze specifieke situatie valt niet meer onder de tijdelijke crisismaatregelen. Dat wil zeggen dat je geen volledige maanduitkering meer krijgt als je onderbreking korter is dan een maand.

Per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking krijg je nu een uitkering van 322,92 euro (zonder gezinslast) of 403,53 euro (met gezinslast).

3. De subsidie Vlaams beschermingsmechanisme

Wanneer kom jij in aanmerking voor deze steun?

 1. Tussen 1 augustus en 30 september 2020 daalde je omzet met minstens 60%, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het spreekt voor zich dat je zaak in die periode geopend was, je jaarlijkse sluitingsperiode niet meegerekend.
 2. Je voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op de eerste compensatiepremie of de hinderpremie. Je hoeft de premie dus niet effectief aangevraagd of ontvangen te hebben.
 3. Je kan het omzetverlies aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.
 4. Zelfstandige die woonachtig is in Vlaanderen

Hoeveel bedraagt de subsidie Vlaams beschermingsmechanisme?

De premie komt neer op 7,5% van je omzet in de periode 01/08/2019 – 30/09/2019

Dat bedrag is exclusief BTW en beperkt tot maximum € 15.000 per onderneming.

Voor zelfstandigen in bijberoep wordt deze premie gehalveerd. Dat is eveneens het geval als je zaak minder openingsdagen telt dan in de maanden augustus en september van vorig jaar.

Waar vraag je de premie aan?

Aan te vragen vóór 15 november 2020 op de website van VLAIO

Bron: klik hier

4. Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Wanneer kom jij in aanmerking voor deze steun?

 1. Tussen 1 oktober en 18 november 2020 daalde je omzet met minstens 60%, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het spreekt voor zich dat je zaak in die periode geopend was, je jaarlijkse sluitingsperiode niet meegerekend.
 2. Je voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op de eerste compensatiepremie of de hinderpremie. Je hoeft de premie dus niet effectief aangevraagd of ontvangen te hebben.
 3. Je kan het omzetverlies aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.
 4. Zelfstandige die woonachtig is in Vlaanderen

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019.
Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.
Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

De maximale steun bedraagt:

 • Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:
  • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer
 • Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor wie verplicht gesloten is:
  • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers

Wie verplicht moet sluiten, moet omzetdaling niet aantonen

Café’s en restaurants die van 19 oktober tot 18 november 2020 verplicht gesloten zijn door de federale en Vlaamse coronavirusmaatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen.
Deze afwijking geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in dezelfde periode van 2019 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten. Zij moeten dus wél een omzetdaling aantonen.
Ook voor hen bedraagt de subsidie 10% (of 5% in geval van bijberoep) van de omzet, exclusief btw, met een maximale subsidie van € 7.500 tot 9 werknemers en maximaal € 15.000 vanaf 10 werknemers.

Waar vraag je de premie aan?

Aan te vragen vanaf 16 november 2020 op de website van VLAIO

Bron: klik hier

5. Uitstel/vrijstelling van sociale bijdragen

5.1 Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

U kunt een schriftelijke aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds om de betaling van uw voorlopige sociale bijdragen uit te stellen.
De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2020.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met het sociale verzekeringsfonds bij wie u bent aangesloten.

5.2 Vermindering van voorlopige bijdragen

U kan als zelfstandige een vermindering aanvragen van de voorlopige sociale bijdragen op voorwaarde dat de beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

5.3 Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.
Opgelet, een vrijstelling is verschillend van uitstel!

Vrijstelling wil zeggen dat je een aanvraag indient om de sociale bijdragen volledig niet te moeten betalen.

De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Belangrijk:
vrijgestelde kwartalen komen niet in aanmerking voor pensioenopbouw.

Deze vrijstelling kan enkel aangevraagd worden voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

Je kan enkel vrijstelling aanvragen als je 4 kwartalen bezig bent als zelfstandige.

De aanvraag dient te gebeuren via het sociaal verzekeringsfonds.

Wij adviseren hierin om eerst het uitstel aan te vragen en eventueel later de vrijstelling aan te vragen mocht het nodig zijn.

6. Ziekte-uitkering

Het is uiteraard niet uitgesloten dat jij als zelfstandige zelf het coronavirus oploopt. In dat geval ben je arbeidsongeschikt.
Ben je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds.
Ben je ziek? Contacteer dan zo snel mogelijk je arts en je ziekenfonds.
De uitkering van het ziekenfonds wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop je arts je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitschrijft.

7. Vlaamse overheid voorziet Covid-19 toeslag voor kwetsbare gezinnen

Elk gezin bij wie het inkomen met minstens 10% daalde omwille van het coronavirus, en bij wie het gezinsinkomen onder de grens van € 2.213,30 (bruto) per maand ligt, kan rekenen op een tijdelijke toeslag. Gespreid over 3 maanden krijg je per kind 40 euro steun. Op deze pagina lees je alle voorwaarden en hoe je de toeslag moet aanvragen.

 

Het is perfect mogelijk dat je als zelfstandige beroep doet op meerdere maatregelen.
Spring niet te lichtzinnig om met je aanvraag. Kan je je activiteiten blijven uitoefenen? Doe het dan zeker.
Laat de steunmaatregelen aan je collega-zelfstandigen die het echt nodig hebben.
Bovendien vermijd je zo dat je bij een controle een onterecht gekregen uitkering moet terugbetalen.

Autofiscaliteit vanaf 2020

Autofiscaliteit vanaf 2020

Autofiscaliteit vanaf 2020

Hoeveel is jouw wagen aftrekbaar vanaf 2020 in jouw éénmanszaak of in jouw vennootschap?

Autofiscaliteit vanaf 2020 in vennootschap

De aftrekbaarheid van personenwagens in de vennootschap is sinds 2020 gewijzigd voor vennootschappen met een boekjaar ten vroegste gestart vanaf 01.01.2020

Indien CO2 uitstoot 200 gr/km of meer is: aftrek = 40%

Indien CO2 uitstoot lager is dan 200 gr/km dan is volgende berekeningsformule van toepassing:

120 – (0.5 x aantal gr/km CO2 x coëfficiënt brandstoftype)

De aftrek is maximum 100% en minimum 50%

De coëfficiënt is 1 voor een dieselmotor, 0,95 voor een benzinemotor en 0,90 voor een aardgasmotor.

De brandstofkosten zullen voortaan aftrekbaar zijn aan hetzelfde aftrek percentage (voordien was dit 75%)

 

Autofiscaliteit vanaf 2020 in éénmanszaak

Heeft u uw wagen aangeschaft vóór 01/01/2018?

Is dit geval is uw wagen minimum voor 75% aftrekbaar

Mocht blijken uit de formule 120 – (0.5 x aantal gr/km CO2 x coëfficiënt brandstoftype) dat hij wagen meer aftrekbaar is, mag u dit voordeliger percentage toepassen.

 

Heeft u uw wagen aangeschaft na 01/01/2018?

Indien CO2 uitstoot 200 gr/km of meer is: aftrek = 40%

Indien CO2 uitstoot lager is dan 200 gr/km dan is volgende berekeningsformule van toepassing:

120 – (0.5 x aantal gr/km CO2 x coëfficiënt brandstoftype)

De aftrek is maximum 100% en minimum 50%

De coëfficiënt is 1 voor een dieselmotor, 0,95 voor een benzinemotor en 0,90 voor een aardgasmotor.

Deze nieuwe regels gelden zowel voor vaste autokosten als voor brandstofkosten (voordien was dit 75%).

Het kan dus best zijn dat de autokosten van jouw recent aangekochte wagen vanaf dit jaar minder aftrekbaar is.

 

Elektrische wagens

De fiscale aftrek van elektrische personenwagens is vanaf aanslagjaar 2021 (boekjaar ten vroegste gestart vanaf 01.01.2020) bedraagt 100% (voordien was dit 120%)

De elektriciteit is in uw vennootschap 100% aftrekbaar voor het voeden van deze wagen.  In een eenmanszaak is de elektriciteit aftrekbaar à rato uw beroepsmatig gebruik.

 

WLTP / NEDC

Vanaf 01.09.2018 wordt het officiële CO2-uitstootgehalte van alle nieuwe personenwagens vastgesteld volgens de nieuwe WLTP norm (ipv NEDC norm).

De administratie had beslist om de nieuwe WLTP norm als basis te gebruiken voor de hierbovenvermelde berekening maar is hier op teruggekomen.

U mag nog steeds de oude NEDC-norm toepassen maar indien zou blijken dat de WLTP norm voordeliger zou zijn mag u de WLTP norm toepassen.

 

Heeft u toch nog vragen over deze wijziging of u wil weten hoeveel uw wagen momenteel aftrekbaar is aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.